Valná hromada SVKMO 26. 5. 2022

Dne 26. 5. 2022 proběhla v sídle společnosti valná hromada SVKMO. 

Programem jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o. byly následující body:

 1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
 4. Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2021
 5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
 6. Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
 7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2021
 8. Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2021
 9. Určení auditora společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 10. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 11. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021
 12. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2022
 13. Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021
 14. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021
 15. Rozdělení hospodářského výsledku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2021
 16. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
 17. Rezignace člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. pana Luboše Přichystala
 18. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Sdružení obcí a svazků obcí, z. s.
 19. Schválení odvolání prokury prokuristy SVKMO s.r.o. Ing. Josefa Guta na základě jeho odstoupení z funkce
 20. Schválení udělení prokury SVKMO s.r.o.
 21. Zpráva dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
 22. Závěr