Valná hromada SVKMO 27. 5. 2021

Dne 27. 5. 2021 se uskutečnila valná hromada Svazu VKMO s.r.o. za přítomnosti zástupců všech společníků. 

Program jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o. ze dne 27.5.2021

 1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
 4. Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020
 5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
 6. Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
 7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2020
 8. Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020
 1. Schválení změny stanov VODARENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. – podle kterých:  

– článek 16. stanov nově zní takto:

Článek 16

Rozhodování představenstva mimo zasedání

 1. Představenstvo je oprávněno se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy představenstva navzájem.
 2. Za přítomné se považují ti členové představenstva, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání představenstva.
 3. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem.
 4. O průběhu jednání představenstva mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je uvedeno v článku 14 stanov.
 5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, případně místopředseda představenstva.

– článek 23. stanov nově zní takto:

Článek 23

Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

 

 1. Dozorčí rada je oprávněna se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání, a to korespondenčně (v písemné formě, připouští se i e-mailem) nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem nebo jiným způsobem komunikace mezi členy dozorčí rady navzájem.
 2. Za přítomné se považují ti členové dozorčí rady, kteří hlasují s tím, že budou zapsáni v listině přítomných, která se přikládá k zápisu z jednání dozorčí rady.
 3. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos zvukem a obrazem nebo jen zvukem.
 4. O průběhu jednání dozorčí rady mimo zasedání se pořizuje zápis se stejnými náležitostmi, jak je  vedeno v článku 21 stanov.
 5. Veškeré činnosti spojené s organizací a rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady, případně jeho místopředsedové.
 1. Odstoupení z funkce 1.místopředsedy a člena dozorčí rady VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. pana Františka Plavce
 2. Volba člena dozorčí rady VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 3.  Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 4. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020
 5. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2021
 6. Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020
 7. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020
 8. Rozdělení hospodářského výsledku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2020
 9. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020
 10. Odstoupení předsedy a člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. Ing. Lubomíra Šmída
 11. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
 12. Odstoupení člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. Ing. Václava Šikuly
 13. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
 14. Odstoupení jednatele SVKMO s.r.o. pana Františka Plavce
 15. Volba jednatele Svazu VKMO s.r.o. Mgr. Romana Fabeše
 16. Zpráva dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
 17. Závěr