Valná hromada SVKMO 25. 5. 2023

Dne 25. 5. 2023 proběhla v sídle společnosti valná hromada SVKMO. 

Programem jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o. byly následující body:

 1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
 4. Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2022
 5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
 6. Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
 7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. za rok 2022
 8. Schválení Zprávy Představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2022
 9. Volba člena dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
 10. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 11. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2022
 12. Schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2022
 13. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022
 14. Zpráva dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
 15. Schválení rozdělení hospodářského výsledku Svazu VKMO s.r.o. za rok 2022
 16. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
 17. Volba člena dozorčí rady SVKMO s.r.o. za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
 18. Závěr