Valná hromada SVKMO 2020

Dne 25. 6. 2020 proběhla valná hromada Svazu VKMO s. r. o. za účasti všech společníků SVKMO, jednatelů SVKMO a členů DR SVKMO.

Program jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o.

 1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
 4. Schválení Zprávy dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
 5. Schválení Výroční zprávy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
 6. Schválení účetní závěrky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2019
 7. Schválení rozdělení zisku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., za rok 2019
 8. Schválení Zprávy představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2019
 9. Určení auditora společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 10. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 11. Zpráva DR SVKMO s.r.o.
 12. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
 13. Schválení čerpání rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019
 14. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2020
 15. Projednání a schválení účetní závěrky Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019
 16. Schválení rozdělení HV Svazu VKMO s.r.o. za rok 2019
 17. Schválení Zprávy společnosti Svaz VKMO s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami
 18. Závěr

Zápis VH SVKMO 20200625