„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“

Zpět na "Projekty"

„Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa“ (dále jen projekt) navazuje na projekt „Ochrany vod povodí řeky Dyje – I. etapa“, který byl schválen Evropskou komisí v roce 2002 a v roce 2007 úspěšně dokončen. Celkové náklady projektu přesáhly 43 mil. EUR.

Projekt byl v roce 2008 předložen na Státní fond životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) v rámci vyhlášené 3. výzvy. Jedná se o první tzv. velký projekt předložený do Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP), neboť celkové náklady přesahují hranici 25 milionů EUR. Oproti tisícům individuálních projektů, předložených na SFŽP a schválených Řídícím orgánem OPŽP - Ministerstvem životního prostředí, byl tento projekt zaslán ke schválení Evropské komisi, a ta jej 19.10. 2009 schválila.

Projekt řeší opatření ke snížení znečistění povrchových a odpadních vod v kraji Vysočina a v menším rozsahu také v Jihomoravském kraji. Projekt sestává z 11 podprojektů (viz mapa), jež řeší vybudování jedné nové ČOV jejíž kapacita bude 1800 EO (podprojekt Vladislav) a rekonstrukci a intenzifikaci tří ČOV čímž se jejich kapacita zvýší o 5543 Eo na celkových 25 510 EO (podprojekty Boskovice-Hrádkov, Moravský Krumlov a Velké Meziříčí). V ostatních podprojektech se řeší výstavba nové kanalizace s délkou přesahující 53 km a rekonstrukce již nevyhovující kanalizace v délce více než 20,5 km. Celkem bude novou kanalizací napojeno 4 198 EO. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce vodovodu o délce 2,5 km z důvodu nevyhovující kvality pitné vody. Projekt přispěje k dosažení souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS, o čistění městských odpadních vod.

Projekt se sestává z následujících staveb:

 • Boskovice Hrádkov, Vratíkov, Velenov, Benešov, Okrouhlá, Valchov – ČOV a kanalizace
 • Vladislav – ČOV a kanalizace
 • Jemnice – kanalizace
 • Moravský Krumlov – ČOV a kanalizace
 • Nové Město na Moravě – kanalizace
 • Maršovice, Pohledec – kanalizace
 • Nová Ves – kanalizace
 • Velké Meziříčí – ČOV a kanalizace
 • Mostiště – kanalizace
 • Oslavice – kanalizace
 • Telč - kanalizace

Vlastníky infrastruktury jsou svazky měst a obcí. Provoz infrastruktury bude zabezpečen na základě nájemních smluv mezi vlastníkem (jednotlivými svazky, které jsou současně společníky Svazu VKMO s.r.o.) a provozovateli (v současné době příslušné divize Vodárenské akciové společnosti a.s. – ovládané Svazem VKMO s.r.o.).

Celkové předpokládané náklady projektu činí 1 436,3 mil. Kč bez DPH s požadovanou podporou 1 028,196 mil. Kč z Fondu soudržnosti z celkových nákladů projektu bez DPH. Dále se předpokládá příspěvek Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 60,482 mil. Kč. Zbylé finanční prostředky musí do projektu vložit příjemce podpory.

Popis jednotlivých staveb dílčích regionů

Dílčí projekt B - region Blanensko

Stavba - 1A ČOV Hrádkov
Je navržena rekonstrukce stávající mechanicko-biologické ČOV typu Hydrovit 2 x 500S pro 2500 EO. ČOV nesplňuje požadavky na čištění odpadních vod. Celé zařízení je ve velmi špatném technickém stavu a na konci svojí životnosti.

Stavba - 1B Kanalizace Hrádkov V rámci stavby se uvažuje s vybudováním nové splaškové kanalizace v celé městské části Hrádkov. Stávající kanalizace vybudovaná v polovině městské části bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod, stávající odlehčovací komora bude zrušena.

Stavba – 1C Kanalizace Vratíkov V rámci této stavby je řešena stavba nových stok splaškové kanalizace B1, B1-1, B1-2, B1-3 v městské části Vratíkov a dále minimalizace množství balastních vod natékajících do systému.

Stavba – 1D Kanalizace Benešov
V této lokalitě se uvažuje s rekonstrukcí stoky E splaškové kanalizace DN 250. Stoka bude rekonstruována v původní trase. Stoka je vedena krajskou komunikací II/373. Do šachty ŠE5 je zaústěn stávající výtlak V5 z ČS 5 Benešov-Pavlov.

Stavba – 1E Kanalizace Okrouhlá V této lokalitě je navržena rekonstrukce stok resp. částí stok C, C1, C1-1, C2, C3, C4 stávající splaškové kanalizace, které jsou ve špatném stavebně-technickém stavu a dochází zde k trvalým nátokům balastních vod.

Stavba – 1F Kanalizace Valchov V rámci této stavby je navržena rekonstrukce stávajících stok splaškové kanalizace D, D1, D1-1, D2 a D3. Tyto stoky budou realizovány technologií výstavby v otevřeném výkopu. Dále bude provedena bezvýkopová rekonstrukce (vtažení sklolaminátového rukávce) kanalizace v délce 137 m.

Stavba – 1G Kanalizace Velenov
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce stávajících šachet na splaškové kanalizaci, které jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Je navrženo několik typů rekonstrukce šachet od výměny poklopů s odvětráním až po případnou kompletní rekonstrukci šachty. Toto opatření má zabezpečit minimalizaci nátoku balastních vod do stokového systému.

Stavba – 1H Společná část kanalizace pro Hrádkov a Vratíkov V rámci této stavby budou provedeny společné části skupinové kanalizace pro místní části Hrádkov a Vratíkov. Jedná se o rekonstrukci čerpacích stanic ČS1, ČS3, výtlaky odpadních vod V1 a V3 a s nimi související objekty. Dále bude provedena nová stoka A splaškové kanalizace a stoka AD dešťové kanalizace.

Stavba – 1I Společná část kanalizace pro Benešov, Okrouhlou, Valchov a Velenov
V rámci této stavby budou provedeny společné části skupinové kanalizace pro obce Benešov, Okrouhlá, Valchov a Velenov. Jedná se o novostavbu čerpacích stanic ČS7, ČS8, ČS9, ČS10, výtlaky odpadních vod V7, V8, V9 V10 a s nimi související objekty.


Dílčí projekt C - region Jihlavsko

Stavba - 12 Kanalizace Telč
V rámci předmětné stavby bude provedena kompletní rekonstrukce kanalizačních stok uložených ve státní komunikaci I. třídy č. 23, v úseku mezi křižovatkou s krajskou komunikací II/112 v centru města a východním okrajem města. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stavebně-technický stav stávajících stok, který nezaručuje těsnost systému a zároveň i jejich nevyhovující kapacita.
Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodních řadů, které jsou vedeny v těsném souběhu se stávající kanalizací.


Dílčí projekt D - region Třebíčsko

Stavba - 2A ČOV Vladislav
Je navržena novostavba mechanicko-biologické ČOV pro městys Vladislav a obce Číměř a Hostákov. Kapacita nové ČOV bude 1 800 EO.

Stavba - 2B Kanalizace Číměř V rámci stavby se uvažuje s vybudováním nové splaškové kanalizace v celé obci Číměř. Splaškové vody budou odvedeny čerpáním na ČOV Vladislav.

Stavba – 2C Kanalizace Hostákov
V rámci stavby se uvažuje s vybudováním nové splaškové kanalizace v celé obci Hostákov. Splaškové vody budou odvedeny čerpáním na ČOV Vladislav.

Stavba – 2D Kanalizace Vladislav
V rámci stavby se uvažuje s vybudováním nové splaškové kanalizace v celém městysi Vladislav. Splaškové vody budou odvedeny čerpáním na ČOV Vladislav.

Stavba – 4 Kanalizace Jemnice
V rámci stavby kanalizace Jemnice je navržena rekonstrukce kanalizačních stok, které jsou za hranicí své životnosti, vykazují velmi špatný technický stav nebo již, z důvodu rozvoje města, kapacitně nevyhovují. Současně s rekonstrukcí stok budou vybudovány i nové stoky v dosud neodkanalizovaných lokalitách.

Stavba – 5A ČOV Moravský Krumlov
V rámci této stavby je navržena rekonstrukce stávající mechanicko-biologické ČOV v Moravském Krumlově – Rakšicích. Současná ČOV celkem bezpečně pracuje s organickým znečištěním, je schopna nitrifikovat, ale denitrifikace je neúčinná. ČOV nepracuje s odstraňováním fosforu.

Stavba – 5B Kanalizace Moravský Krumlov V rámci stavby kanalizace Moravský Krumlov je navržena rekonstrukce kanalizačních stok, které jsou za hranicí své životnosti, vykazují velmi špatný technický stav nebo již, z důvodu rozvoje města, kapacitně nevyhovují. Současně s rekonstrukcí stok budou vybudovány i nové stoky v dosud neodkanalizovaných lokalitách.


Dílčí projekt E - region Žďársko

Stavba - 6 Kanalizace Nové Město na Moravě
Stavba je umístěna v katastrálním území Nové Město na Moravě – v lokalitě ulice Malá a ulice Vlachovická. Členění stavby je na přeložku vodovodu, přeložku kanalizace, stoky splaškové kanalizace D1 a D3 a odbočky pro domovní přípojky.

Stavba - 7A Kanalizace Maršovice
Stavba je umístěna v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě a Nové Město na Moravě. Účelem stavby je výstavba stokové sítě splaškové kanalizace v celkové délce 2871,9 m a odboček pro kanalizační přípojky v délce 383,6 m. Dále je součástí stavby prodloužení dešťové kanalizace v délce 9,96 m, přeložka dešťové kanalizace v délce 22,40 m, včetně vybourání stávajícího potrubí, přeložky vodovodu v celkové délce 94,0 m a přeložky STL plynovodů.

Stavba - 7B Kanalizace Pohledec
Stavba je umístěna v katastrálním území Maršovice u Nového Města na Moravě a Nové Město na Moravě. Účelem vodního díla je vybudování nové jednotné kanalizace v celkové délce 1807,0 m, včetně odboček pro kanalizační přípojky, dále odlehčovací komory, odlehčovací stoky OS-B v délce 36,20 m s vyústním objektem VO-B do vodního toku Bezděčka. Součástí díla je také rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v celkové délce 1612,7 m, výstavba dešťové kanalizace v délce 441,2 m s vyústním objektem VO-BD do toku Bezděčky, výstavba trvalé drenáže z plastového potrubí PP DN100 v délce 2700,3 m se zaústěním do odlehčovací stoky OS-B, přeložka vodovodu z tlakových litinových trub v délce 31,8 m a, přeložky STL plynovodů.

Stavba - 8 Kanalizace Nová Ves
Stavba je umístěna v katastrálním území Nové Ves u Nového Města na Moravě. Účelem stavby je vybudování stok splaškové kanalizace v celkové délce 3501,7 m a oboček pro přípojky v délce 525,2 m. Obec bude napojena přes navrhovanou ČS 1 (EMUPORT kompaktní - se seperací pevných látek) výtlakem V1. Výtlak V1 je navržen v délce 1962,6 m s vyústěním do stávající kanalizační šachty před nátokem do ČOV v Novém Městě na Moravě. Součástí díla jsou též přeložky STL plynovodu.

Stavba - 9A ČOV Veké Meziříčí Stavba je umístěna ve stávajícím areálu ČOV Velké Meziříčí v katastrálním území Velké Meziříčí. Předmětem stavby je rekonstrukce a intenzifikace stávající čističky odpadních vod, která je nutná v souvislosti s rozvojem města Velké Meziříčí a z toho vyplývajícího nárustu látkového zatížení a s ohledem na platné předpisy ve vodním hospodářství.

Stavba - 9B Kanalizace Velké Meziříčí
Stavba je umístěna v katastrálním území Velké Meziříčí. Projekt řeší zejména odkanalizování dvou ulic v severní části města Velké Meziříčí na obou březích Oslavy (ul. Vrchovecká a Příkopy) a odvou odloučených lokalit – U Zlatého křížku a u areálu Rybářství Velké Meziříčí. Stavba se skláda se stok jednotné kanalizace, zahrnuje stoku jednotné kanalizace v ulici Vrchovecká, která bude na stávající stokovou síť. Nová stoka v celkové délce 567 m nahradí dosavadní dešťovou kanalizaci, která bude zrušena. Stoky splaškové kanalizace v ulici Příkopy a v lokalitě U Zlatého Křížku jsou vybaveny čerpacími stanicemi, a jsou navrženy včetně odboček pro domovní přípojky. Součástí díla je též přeložka vodovodu v délce 81 m.

Stavba - 10 Kanalizace Mostiště Stavba je umístěna v místní části Velké Meziříčí - Mostiště. Účelem stavby je vybudování splaškové kanalizace v místní části Mostiště a odvedení odpadních vod do kanalizace města Velké Meziříčí. Stavba je členěna na stoky splaškové kanalizace v celkové délce 4697 m, čerpací stanice ČS-01 až ČS-04 a výtlaky. Součástí díla jsou i odbočky pro domovní přípojky v celkové délce 641 m a přeložky plynovodů.

Stavba - 11 Kanalizace Oslavice
Stavba je umístěna v obci Oslavice. Účelem stavby je vybudování splaškové kanalizace v obci Oslavice a odvedení odpadních vod na ČOV ve Velkém Meziříčí. Stavba je členěna na objekty stok splaškové kanalizace v celkové délce 3944 m, čerpací stanice ČS 01 a ČS 02 a výtlaky V1 a V2. Součástí díla jsou i odbočky pro domovní přípojky v celkové délce 671 m, přeložky vodovodu a dešťové kanalizace, tlaková kanalizace a úprava toku Oslavička.